Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Tỉnh Cao Bằng (10)
Trích yếu: Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 10/4/2020 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1893/BHXH-GĐBHYT ngày 18/11/2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày có hiệu lực:
18/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 341/TB-VP ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh, thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
10/05/2017
Ngày có hiệu lực:
10/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1252/UBND-VX ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày có hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 471/KH-UBND: Triển khai thực hiện kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành:
05/03/2014
Ngày có hiệu lực:
05/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 121/KH-TU: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
06/03/2013
Ngày có hiệu lực:
06/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 01/CT-UBND: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện BHXH đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
05/01/2012
Ngày có hiệu lực:
05/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Số 20-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
05/07/2011
Ngày có hiệu lực:
05/07/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực