Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Chính Phủ (8)
Trích yếu: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày có hiệu lực:
15/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05/CT-TTg: về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành:
02/04/2015
Ngày có hiệu lực:
02/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 91/TB-VPCP: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
Ngày ban hành:
17/03/2015
Ngày có hiệu lực:
17/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày ban hành:
24/12/2014
Ngày có hiệu lực:
24/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 105/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành:
15/11/2014
Ngày có hiệu lực:
15/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05/2014/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ngày ban hành:
17/01/2014
Ngày có hiệu lực:
17/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 52/2013/QĐ-TTg: Quy định trợ cấp chế độ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Ngày ban hành:
30/08/2013
Ngày có hiệu lực:
30/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực