Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Quốc hội (2)
Trích yếu: 46/2014/QH13: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 58/2014/QH13: Luật Bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực