Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 02)

17/07/2020 09:00 AM


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực công tác đòi hỏi sự sáng tạo, giải pháp mới của Ngành, để từ đó tạo ra đột phá trên tất cả các mặt...

Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho BHXH huyện Đan Phượng,, BHXH Quận Long Biên

Tập trung vào những “điểm nóng”, nhiệm vụ mới

Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu bởi hàng loạt những nhiệm vụ mới và khó được Ngành triển khai. Công tác thi đua khen thưởng cũng bám sát những nhiệm vụ chính trị của Ngành để tổ chức các phong trào thi đua sát thực và hiệu quả.

Giai đoạn 2016-2020, đã có 10 phong trào thi đua chuyên đề được phát động, trung bình mỗi năm có hơn 02 phong trào thi đua chuyên đề. Các phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào việc hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất, những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những khó khăn, những mặt yếu kém của từng đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: “Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn”; “Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN” (năm 2017); “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp” (năm 2017) và “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (năm 2019)… trong đó, nhiều phong trào thi đua đã thực sự tạo ra sức mạnh tổng hợp, “công phá” được những “điểm nóng”, những nhiệm vụ mới và khó, cụ thể:

Năm 2017, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu Hộ gia đình và bộ công cụ quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đúng thời hạn, BHXH Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT” với mục tiêu phấn đấu việc cấp mã số BHXH, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH hoàn thành trước thời hạn đề ra và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, thời gian phát động từ 01/10/2017 đến 30/6/2018.

Tính đến ngày 31/3/2018, toàn Ngành thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho trên 78,5 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 99,9%; Thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 77,5 triệu người, đạt tỷ lệ 98,7% so với tổng số người đã cấp mã số BHXH; Có 56 tỉnh cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH đạt từ 99% trở lên trong đó có 18 tỉnh đạt 100% so với số người đã được đồng bộ. Trên cơ sở thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua, BHXH Việt Nam thực hiện khen thưởng cho 13 tập thể và 39 cá nhân. Quan trọng hơn, cơ sở dữ liệu tập trung này đã trở thành kho dữ liệu hết sức quan trọng, phục vụ công tác hiện đại hóa quản lý của Ngành trong giai đoạn mới.

Cũng trong năm 2017, trước tình trạng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN xảy ra với các hành vi ngày càng tinh vi, khó phát hiện, BHXH Việt Nam phát động Phong trào thi đua “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp” nhằm vận động công chức, viên chức toàn Ngành phát huy sáng kiến, giải pháp hữu ích ngăn chặn các hành vi vi phạm của các đối tượng. Kết quả thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị trong Ngành chủ động, tích cực trong việc tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hay trong việc ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN, bảo đảm an toàn quỹ vì quyền lợi của người lao động, nhiều trường hợp có dấu hiệu lạm dụng quỹ được phát hiện và từ chối thanh toán qua công tác kiểm tra, giải quyết và thẩm định hưởng chế độ BHXH, BHTN (phát hiện 570.938 lượt người do chứng từ không hợp lệ, hưởng trùng chế độ ốm đau, thai sản đã hưởng hết chế độ, không đủ điều kiện hưởng; phát hiện và thực hiện thu hồi 12.062 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức chưa đúng quy định…Tổng kết phong trào thi đua, có 07 sáng kiến, giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Ngành; 8 tập thể và 7 cá nhân được giới thiệu là điển hình tiên tiến, 10 tập thể và 15 cá nhân trong Ngành và 3 cá nhân ngoài Ngành có thành tích xuất sắc được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

Năm 2019, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN” thời gian phát động từ 01/9/2019 đến 31/12/2019. Kết quả thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị trong Ngành đã chủ động, tích cực đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến để thực hiện hiệu quả, tính đến 04/01/2020, toàn ngành BHXH đã phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019, đặc biệt nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 574 nghìn người, đạt 121,9% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 297 nghìn người so với năm 2018, cao hơn tổng số người tham gia 10 năm trước. Trên cơ sở thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua, BHXH Việt Nam thực hiện biểu dương khen thưởng cho 21 tập thể và 110 cá nhân trong Ngành.

Nguồn Tạp chí BHXH