1. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

2. Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

3. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế