Thông báo về việc tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

09/01/2019 12:00 AM


Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng.

Nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng thông báo về việc tiếp công dân của BHXH tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo BHXH tỉnh Cao Bằng:

Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, nếu ngày 15 trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết thì tiếp vào ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó.

Trường hợp Giám đốc BHXH tỉnh bận công tác đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy quyền cho Phó giám đốc BHXH tỉnh thực hiện.

2. Viên chức phòng Thanh tra - Kiểm tra thường trực tiếp công dân các ngày làm việc trong tuần.

* Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng tiếp công dân của BHXH tỉnh Cao Bằng (tầng 1, trụ sở BHXH tỉnh Cao Bằng); địa chỉ: km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.